Årsmöte 2024

  • 5 mar 2024

image: Årsmöte 2024

Simklubben S77 Stenungsund kallar härmed till årsmöte

Tid: Onsdagen den 27 mars 2024, klockan 18.00.

Plats: Stenungsunds arena, Ishallens konferensrum
 

Förslag till dagordning
1 § Mötets öppnande, upprop, genomgång av röstlängd
2 § Beslut angående stämmans behöriga utlysande
3 § Godkännande av dagordning
4 § Val av ordförande för mötet
5 § Val av sekreterare för mötet
6 § Val av två justerare tillika rösträknare för mötet
7 § Verksamhetsberättelse
8 § Tävlings- och lägerrapport
9 § Revisionsberättelse
10 § Ansvarsfrihet för styrelsen
11 § Beslutande om medlemsavgift för år 2024
12 § Budget för år 2024
13 § Val enligt S77s stadgar:
     Ordförande: 1 år, nyval
     3st ledamöter: 2 år. Nyval
     1st ledamot: 1 år. Fyllnadsval
     2st Suppleanter: 1 år, nyval
     2st Revisorer 1 år, nyval
     1st revisorssuppleant: 1 år, nyval
     2st Ledamöter valberedning: 1 år, nyval
14 § Motioner
15 § Inval av ev. nya hedersmedlemmar i S77
16 § Avtackning
17 § Avslutning

MOTIONER SKALL VARA POSTSTÄMPLADE ELLER S77 TILLHANDA PÅ ANNAT SÄTT
(mail till: ordforande@s77.se) SENAST 13.03.2024
RÖSTRÄTT HAR MEDLEM SOM HAR ERLAGT MEDLEMSAVGIFT FÖR 2024 OCH SOM
UNDER 2024 FYLLER MINST 15 ÅR.
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga om önskas en vecka innan årsmötet,
maila info@s77.se.

Med vänlig hälsning,
Martin Brink, Ordförande S77 Stenungsund