Årsmöte 2023

  • 15 feb 2023

image: Årsmöte 2023

Medlemmar i Simklubben S77 Stenungsund kallas härmed till årsmöte torsdagen den 9 mars kl. 18.00

Klicka på "läs mer" för fullständig information

Simklubben S77 Stenungsund kallar härmed till årsmöte

Tid: Torsdag den 9 mars 2023, klockan 18.00.

Plats: Stenungsunds arena, Ishallens konferensrum

Förslag till dagordning
1 § Mötets öppnande, upprop, genomgång av röstlängd
2 § Beslut angående stämmans behöriga utlysande
3 § Godkännande av dagordning
4 § Val av ordförande för mötet
5 § Val av sekreterare för mötet
6 § Val av två justerare tillika rösträknare för mötet
7 § Verksamhetsberättelse
8 § Tävlings- och lägerrapport
9 § Revisionsberättelse
10 § Ansvarsfrihet för styrelsen
11 § Beslutande om medlemsavgift för år 2023
12 § Budget för år 2023
13 § Val enligt S77s stadgar:

Ordförande: 1 år, nyval
3st ledamöter: 2 år. Nyval
2st Suppleanter: 1 år, nyval
2st Revisorer 1 år, nyval
1st revisorssuppleant: 1 år, nyval
2st Ledamöter valberedning: 1 år, nyval

14 § Motion från styrelsen om förändring i stadgarna för S77
         – Förlängd tidsfrist in på nya året för att genomföra årsmötet samt
         – justerad senaste datum för insändning av motioner från medlemmar till styrelsen.
15 § Motioner
16 § Inval av ev. nya hedersmedlemmar i S77
17 § Avtackning
18 § Avslutning

MOTIONER SKALL VARA POSTSTÄMPLADE ELLER S77 TILLHANDA PÅ ANNAT SÄTT
(mail till: ordforande@s77.se) SENAST 27.02.2023
RÖSTRÄTT HAR MEDLEM SOM HAR ERLAGT MEDLEMSAVGIFT FÖR 2023 OCH SOM
UNDER 2023 FYLLER MINST 15 ÅR.
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga om önskas en vecka innan årsmötet,
maila info@s77.se.

Med vänlig hälsning,
Martin Brink
Ordförande S77 Stenungsund